Elementy wniosku o otwarcie postępowania układowego

Postępowanie układowe charakteryzuje wiele cech zbieżnych co przyśpieszone postępowanie układowe. Procedura złożenia wniosku o otwarcie postępowania, jak również wymogi formalne są analogiczne jak w przypadku wyżej wspomnianego postępowania, jednak z pewnymi wyłączeniami.

Postępowanie to podobnie jak w przypadku przyśpieszonego postępowania upadłościowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni lub są zagrożeni niewypłacalnością, jednak suma ich wierzytelności spornych nie może przekraczać 15%.

Czynnikiem, który odróżnia postępowanie układowe od przyśpieszonego postępowania układowego jest czas trwania procedury. Postępowania układowe, które trwa zwykle około 12 miesięcy jest znacznie dłuższe niż przyśpieszone postępowanie układowe.

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O OTWARCIE POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

Zgodnie z przepisem art. 265 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 227 ust. 1 pkt 1–3 i 6–10 oraz ust. 2.

Oznacza to, że chcąc złożyć wniosek o otwarcie postępowania układowego należy postępować w sposób analogiczny jak w przypadku przyśpieszonego postępowania, z nieznacznymi tylko modyfikacjami.

OZNACZENIE DŁUŻNIKA

W przypadku, gdy dłużnik jest osobą fizyczną, we wniosku należy wskazać takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko dłużnika,
 2. numer PESEL,
 3. firmę, pod którą działa dłużnik,
 4. miejsce zamieszkania dłużnika,
 5. adres do korespondencji,
 6. NIP (jeżeli dłużnik go posiada).

Jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną (tzw. ułomna osoba prawna) należy podać informacje takie jak:

 1. nazwa dłużnika oraz forma prawna,
 2. numer KRS, a w przypadku jego braku inny numer umożliwiający identyfikację dłużnika,
 3. firmę, pod którą działa dłużnik wraz ze wskazaniem siedziby,
 4. adres do korespondencji,
 5. imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot (również likwidatorów jeżeli są ustanowieni),
 6. NIP (jeżeli dłużnik go posiada).

Istotną kwestią, o której należy pamiętać jest fakt, iż w przypadku dłużników stanowiących spółki osobowe wniosek dodatkowo musi zawierać:

 1. imiona i nazwiska oraz PESEL wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 2. miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, bądź siedzibę organu zarządzającego, jeżeli wspólnik nie jest osobą fizyczną.

Składając wniosek o otwarcie postępowania układowego należy również określić:

 1. propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym,Propozycje układowe stanowią nic innego jak propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika składane wierzycielom. O ile propozycje układowe różnicują wierzycieli pod kątem zasad, terminów lub innych czynników sytuację wierzycieli, powinni być oni podzieleni na grupy.Wymogi formalne planu restrukturyzacyjnego, które należ spełnić zostały uregulowane w przepisie art. 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.Kolejną bardzo ważną kwestią jest fakt, iż dłużnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku odpowiedni ilość odpisów propozycji układowych, aby móc dostarczyć je wszystkim zgłoszonym wierzycielom.
 2. miejsca, w których znajduje się przedsiębiorstwo dłużnika lub jego inny majątek,Dłużnik zobowiązany jest do wskazania wszystkich znanych mu miejsc, gdyż brak ich określenia będzie stanowić o braku formalnym wniosku.
 3. wykaz wierzycieli,Wierzyciele powinni zostać wskazani poprzez imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby, adresu, wysokości wierzytelności, terminów zapłaty oraz informacji czy wierzytelność jest objęta układem z mocy prawa czy po wyrażeniu zgody wierzyciela. Należy również umieścić informację o tym czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli go nie posiada to należałoby podać tego przyczynę.
 4. sumę wierzytelności,
   Aby spełnić ww. wymóg formalny należy określić sumę wierzytelności z wyszczególnieniem:

  • sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz
  • sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela.
 5. wykaz wierzytelności spornych,W wykazie należy oznaczyć wierzyciela w sposób odpowiedni do wskazanego wyżej, określić wysokość żądanej wierzytelności, terminy zapłaty oraz obowiązkowym jest zwięzłe przedstawienie podstawy sporu.
 6. sumę wierzytelności spornych,Sumę stanowi podsumowanie wszystkich kwot żądanych przez wierzycieli wg. spisu wierzytelności spornych.
 7. informacje, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającemu prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub rozrachunku,

  Zostaw numer, oddzwonimy!