Upadłość Getin Noble Bank
a sytuacja Frankowiczów

28 kwietnia 2023 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku.

Sytuacja ta będzie miała istotny wpływ na roszczenia Frankowiczów wobec upadającego banku. Kiedy zostanie ogłoszona upadłość banku? Czy mam szanse na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

 

Wraz z przejęciem Getin Noble Banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w wyniku przymusowej restrukturyzacji, większa część tak zwanego „zdrowego biznesu” przeniesiona została do nowego banku tj. Velo Bank S.A. W Getin Noble Banku pozostały między innymi kredyty hipoteczne udzielane we Frankach szwajcarskich. Oznacza to, że wszystkie osoby, które zaciągnęły w tym banku taki kredyt oraz mają z tego tytułu roszczenia wobec banku (np. o zwrot nadpłaconego kredytu), będą musiały wstąpić do postępowania upadłościowego jako wierzyciele. Nie będzie to proces łatwy i gwarantujący odzyskanie całości swoich wierzytelności. Niemniej warto do takiego procesu przystąpić. Jak to zrobić? Kiedy zacząć? Warto poznać odpowiedzi na te pytania już teraz.

Kiedy zostanie ogłoszona upadłość Getin Noble Bank?

Upadłość banku to proces, który na szczęście nie zdarza się często, ale który poziomem skomplikowania odbiega od normalnych procesów upadłości przedsiębiorstw. Pomimo złożenia już przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank, na samo ogłoszenie upadłości banku trzeba będzie poczekać jeszcze kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Należy jednak na bieżąco sprawdzać czy upadłość banku została ogłoszona.

Gdzie sprawdzić czy Getin Noble Bank upadł?

Informacje odnośnie tego, czy Getin Noble Bank już upadł, powinniśmy na bieżąco sprawdzać w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ), a konkretniej w wyszukiwarce podmiotów lub na tablicy obwieszczeń. Dostęp do tej wyszukiwarki jest publiczny i bezpłatny. Zarówno w wyszukiwarce podmiotów, jak i na tablicy obwieszczeń należy wybrać zakładkę ,,podmiot niebędący osobą fizyczną”, a następnie wpisać ,,Getin Noble Bank” i kliknąć przycisk ,,wyszukaj”. W przypadku ogłoszenia upadłości banku ukaże nam się wówczas obwieszczenie w tym przedmiocie, które będzie można pobrać w formacie pdf.

Ogłoszono upadłość banku i co dalej?

Po ogłoszeniu upadłości banku w rejestrze KRZ Frankowicze, jak i inni wierzyciele mają zaledwie 30 dni, aby nieodpłatnie zgłosić swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, który od dnia ogłoszenia upadłości zarządza majątkiem banku.

Co wówczas gdy przekroczy się termin 30 dniowy na zgłoszenie wierzytelności?

W takim przypadku nadal mamy możliwość zgłoszenia swojej wierzytelności. Konieczne jest jednak wówczas poniesienie zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego, które stanowią równowartość 15% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie kwota ta wynosi 1010,49 zł.

Jak zgłosić wierzytelność syndykowi masy upadłości?

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się za pośrednictwem internetowego Krajowego Rejestru Zadłużonych, w którym trzeba się w pierwszej kolejności zarejestrować, a następnie złożyć wniosek uzupełniając niezbędne dane takie jak dokładna wartość wierzytelności po dokonaniu niezbędnych potrąceń wobec banku. Należy także dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty wskazujące na istnienie naszej wierzytelności. Prawidłowe zgłoszenie wierzytelności to 50% sukcesu. W niektórych przypadkach będzie to proces skomplikowany jednak w tym wypadku wierzyciel może zawsze skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

Czy jest realna szansa na odzyskanie pieniędzy przez Frankowicza?

Tak, zawsze jest szansa na odzyskanie należności pieniężnej w postepowaniu upadłościowym. Trzeba mieć jednak świadomość, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń przed całą resztą wierzycieli. Możliwa jest również sytuacja, że fundusze masy upadłości mogą nie starczyć na zaspokojenie wszystkich wierzycieli Getin Noble Bank w całości. Wówczas fundusze masy upadłości dzielone są między wierzycieli proporcjonalnie w stosunku do wysokości wierzytelności oraz ewentualnego pierwszeństwa.

Czy ponoszę jakieś ryzyko jeżeli postanowię nie zgłosić swojej wierzytelności syndykowi?

W takiej sytuacji oprócz braku możliwości odzyskania pieniędzy, może okazać się, że wierzyciel będzie musiał jeszcze zapłacić. Może się tak stać jeżeli nie złożymy stosownego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności wobec banku. Wtedy zgodnie z prawem syndyk będzie mógł dochodzić od nas zwrotu kapitału kredytu.

Zgłosiłem wierzytelność i co dalej?

Po upływie terminu do zgłoszenia przez wierzycieli wierzytelności, syndyk sporządza listę wierzytelności o czym ogłasza się w KRZ. Może okazać się, że nasza wierzytelność mimo zgłoszenia nie znajdzie się na liście. Wtedy, w krótkim terminie należy złożyć stosowny sprzeciw do sądu. Inaczej nie będziemy uwzględniani w postepowaniu jako wierzyciel.
Ten etap trwa najdłużej (np. od roku do 2 lat), w jego trakcie syndyk dokonuje spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Dopiero po likwidacji (np. sprzedaży) pozostałego majątku, syndyk sporządzi plan podziału, z którego będzie wynikało w jakiej części wierzyciele mogą liczyć np. na zwrot nadpłaconego kredytu. Jeżeli okaże się, że nasza wierzytelność nie została uwzględniona w planie podziału lub została uwzględniona w zbyt niskiej wysokości, jedyną droga będzie terminowe złożenie stosownych zarzutów do planu podziału. Także w tym wypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Dopiero po zatwierdzeniu przez sąd planu podziału wierzyciel będzie mógł liczyć na zwrot swoich pieniędzy.

Co się dzieje z toczącym postępowaniem w sprawie unieważnienia kredytu frankowego?

W przypadku, w którym w chwili ogłoszenia upadłości, nadal toczy się przed sądem postępowanie cywilne zainicjowane przez Frankowicza, dotyczące unieważnienia kredytu frankowego, sąd powinien zawiesić takie postępowanie z urzędu, jeżeli dotyczy ono masy upadłości. Takie postępowanie będzie podjęte ponownie tylko wtedy, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność Frankowicza, nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności, pomimo zgłoszenia tej wierzytelności syndykowi i prawidłowym złożeniu skargi do sądu upadłościowego.


    Zostaw numer, oddzwonimy!