KIEDY PRZEDSIĘBIORCA POWINIEN ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

Każdy kto decyduje się na założenie przedsiębiorstwa i rozpoczęcia swojej działalności na rynku powinien liczyć się z tym, iż w przyszłości może spotkać się z problemem upadłości. Czynnikami, które mogą wpłynąć na znalezienie się przedsiębiorcy we wspomnianym stanie, są szybko zmieniające się warunki panujące na rynku i brak umiejętności dostosowania do nich strategii i organizacji przedsiębiorstwa.

CO JEST PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU?

Odnosząc się do art. 10 ustawy Prawo upadłościowe należy wskazać, iż podstawą ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy jest jego niewypłacalność.

Zanim zostanie zdefiniowane przez nas pojęcie niewypłacalności, warto określić zakres przedmiotowy niniejszego wniosku. Ustawa wskazuje, że dłużnikiem może być przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą lub spółki prawa handlowego, przy czym nie istotnym jest wielkość przedsiębiorstwa zadłużonego przedsiębiorcy.

Przechodząc do określenia pojęcia niewypłacalności istotnym jest wskazanie, że niewypłacalność nie jest związana z wolą dłużnika do regulowania bądź nieregulowania zobowiązań. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu wskazując, iż : „nie można upatrywać podstawy ogłoszenia upadłości w tym, że dłużnik nie wykonuje wierzytelności, bo uważa ją za nienależną”.

Pojęcie niewypłacalności zostało uregulowane w art. 11 ustawy Prawo upadłościowe i określa on, iż dłużnik jest niewypłacalny jeżeli:

  • utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,

lub

  • jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Niewypłacalność oznacza stan, w którym przedsiębiorca utracił już zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych – w praktyce jest to sytuacja w której brak dostępnej gotówki zarówno w kasie, jak i na rachunkach bankowych. Z kolei zobowiązania wymagalne to takie, co do których termin płatności już upłynął a one nadal nie zostały opłacone. Istotnym jest również regulacja zawarta w art. 12 ustawy, która wskazuje, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w wypadku, jeżeli opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań nie przekraczają trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Ważną kwestią jest więc czas trwania stanu niewypłacalności oraz jej wysokość, aby móc spełnić przesłankę niewypłacalności.

Analizując drugą z przesłanek stawiających dłużnika w stan niewypłacalności, również wziąć pod uwagę należy czas oraz wysokość stanu zadłużenia. Wskazuje ona, iż wysokość zobowiązań przedsiębiorcy musi przekraczać wartość posiadanego przez niego majątku, jak również stan ten musi utrzymywać się wyjątkowo długo tj. 24 miesiące.

Wracając do zakresu przedmiotowego wniosku, koniecznym jest wskazanie, że pierwszy z wymogów określony w art. 11 ustawy ma zastosowanie do każdego przedsiębiorcy tzn. zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych jak i spółek prawa handlowego. Natomiast, druga z przesłanek odnosi się tylko i wyłącznie do przedsiębiorców działających jako jednostki organizacyjne, czyli spółek kapitałowych i osobowych z wyłączeniem wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem i są osobami fizycznymi.

JAKI JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU?

Gdy dłużnik spełni przesłanki wskazane wyżej, może przejść do elementu jakim jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W art. 21 ustawy Prawo upadłościowe został wskazany termin jaki dłużnik ma na złożenie niniejszego wniosku. Zgodnie z nim dłużnik może złożyć wniosek w ciągu 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności. Ważnym jest, aby dotrzymać ustawowo wskazanego terminu, gdyż jego uchybienie wiąże się z negatywnymi dla przedsiębiorcy konsekwencjami.

Podsumowując przytoczone słowa, ważnym jest aby przedsiębiorca, gdy tylko zauważy istnienie problemów finansowych i opóźnieni w spłacaniu zobowiązań, wiedział iż istnieje możliwość ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Istotnym jest wtedy zapoznanie się z przesłankami jej spełnienia oraz przeanalizowanie wpływu upadłości na aktualną sytuację.


    Zostaw numer, oddzwonimy!