ELEMENTY WNIOSKU O OTWARCIE PRZYŚPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

Przyśpieszone postępowanie układowe stanowi jedną z form restrukturyzacji, której celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami i rozpoczęcie procesu „wychodzenia z zadłużenia”. Beneficjentami wspomnianego postępowania mogą być dłużnicy zagrożeni niewypłacalnością lub niewypłacalni, których suma wierzytelności spornych nie przekracza 15%. Jednak, aby możliwym było przeprowadzenie przyśpieszonego postępowania układowego, należy złożyć wniosek, w którym zostaną spełnione wszystkie jego wymogi formalne.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O OTWARCIE PRZYŚPIESZOENEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO?

Przede wszystkim wniosek o otwarcie postępowania musi zawierać oznaczenie dłużnika.

W przypadku, gdy dłużnik jest osobą fizyczną, we wniosku należy wskazać takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko dłużnika,
 2. numer PESEL ,
 3. firmę, pod którą działa dłużnik,
 4. miejsce zamieszkania dłużnika,
 5. adres do korespondencji,
 6. NIP (jeżeli dłużnik go posiada).

Jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną (tzw. ułomna osoba prawna) należy podać informacje takie jak:

 1. nazwa dłużnika oraz forma prawna,
 2. numer KRS, a w przypadku jego braku inny numer umożliwiający identyfikację dłużnika,
 3. firmę, pod którą działa dłużnik wraz ze wskazaniem siedziby,
 4. adres do korespondencji,
 5. imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot (również likwidatorów jeżeli są ustanowieni),
 6. NIP (jeżeli dłużnik go posiada).

Istotną kwestią, o której należy pamiętać jest fakt, iż w przypadku dłużników stanowiących spółki osobowe wniosek dodatkowo musi zawierać:

 1. imiona i nazwiska oraz PESEL wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 2. miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, bądź siedzibę organu zarządzającego, jeżeli wspólnik nie jest osobą fizyczną.

Po dokonaniu oznaczenia dłużnika kolejne wymogi formalne stanowią o wskazaniu:

 1. propozycji układowych wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym,Propozycje układowe stanowią nic innego jak propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika składane wierzycielom. Gdy propozycje układowe przewidują różne warianty zaspokojenia dla różnych grup wierzycieli, ich treść musi uwzględniać tenże podział na grupy. W przypadku układu częściowego propozycje muszą również spełniać wymogi określone przepisem art. 183 ustawy prawo restrukturyzacyjne.

  Wymogi formalne planu restrukturyzacyjnego, które należ spełnić zostały uregulowane w przepisie art. 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

  Kolejną bardzo ważną kwestią jest fakt, iż dłużnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku odpowiedni ilość odpisów propozycji układowych, aby móc dostarczyć je wszystkim zgłoszonym wierzycielom.

 2. miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo dłużnika lub jego inny majątek,Dłużnik zobowiązany jest do wskazania wszystkich znanych mu miejsc, gdyż brak ich określenia będzie stanowić o braku formalnym wniosku.
 3. aktualnego wykazu składników majątku dłużnika wraz z szacunkową wyceną,Istotną informacją jest to, aby dłużnik wskazał aktualny wykaz majątku na dzień składania wniosku. Wyceniając wartość majątku należy oszacować każdy składnik z osobna, a podana wartość powinna stanowić wartość rynkową.
 4. bilansu sporządzonego przez dłużnika dla celów postępowania,Bilans ten należy sporządzić nie później niż na 30 dni przed złożeniem wniosku.
  Na potrzeby wniosku konieczne jest sporządzenie takiego dokumentu poza zwykłym terminem sporządzania, czyli na koniec roku obrachunkowego.
 5. wykazu wierzycieli,Wierzyciele powinni zostać wskazani poprzez imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby, adresu, wysokości wierzytelności, terminów zapłaty oraz informacji czy wierzytelność jest objęta układem z mocy prawa czy po wyrażeniu zgody wierzyciela. Należy również umieścić informację o tym czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli go nie posiada to należałoby podać tego przyczynę.
 6. wykazu wierzytelności spornych,W wykazie należy oznaczyć wierzyciela w sposób odpowiedni do wskazanego wyżej, określić wysokość żądanej wierzytelności, terminy zapłaty oraz obowiązkowym jest zwięzłe przedstawienie podstawy sporu.
 7. sumy wierzytelności spornych,Sumę stanowi podsumowanie wszystkich kwot żądanych przez wierzycieli wg. spisu wierzytelności spornych.
 8. informacji, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającemu prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub rozrachunku,
 9. informacji, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych dłużnik:
  • zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników,

  lub

  • osiągnął roczny obrót netto przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro,

  lub

  • suma jego aktywów w bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 miliony euro.

Wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego stanowiąc pismo procesowe, musi również, oprócz elementów wymienionych wyżej spełniać wymogi formalne każdego pisma procesowego, które zostały określone w art. 125, 126 i 128 Kodeksu postępowania cywilnego.


  Zostaw numer, oddzwonimy!