UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTUTYZACYJNE – KROK PO KROKU (OD 1 GRUDNIA 2021)

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi nowość w polskim systemie prawnym. Zostało ono wprowadzone w drodze ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli tzw. Tarczą 4.0.

 

Nowy rodzaj postępowania stanowił odpowiedź na rosnące problemy finansowe przedsiębiorców spowodowane pandemią koronawirusa. Początkowo postępowanie to mogło zostać wszczęte do 30 czerwca 2021 r. a następnie przedłużono ten termin do 30 listopada 2021 r. Jednak rosnące zainteresowanie wśród osób zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych wspominanym sposobem przeprowadzenia restrukturyzacji spowodowało, że ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu tej procedury na stałe do polskiego systemu prawnego. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowić będzie modyfikację postępowania o zatwierdzenie układu i zacznie obowiązywać od dnia 1 grudnia 2021 r.

PRZEBIEG PROCEDURY

Początkowo należy określić kto może skorzystać z procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawodawca wskazuje, że są to przedsiębiorcy, którzy stali się niewypłacalni lub są zagrożeni niewypłacalnością. Spełnienie przesłanki niewypłacalności następuje wtedy, gdy zobowiązania przedsiębiorcy są wyższe niż wartość jego majątku i sytuacja ta utrzymuje się nieprzerwanie od 2 lat. Natomiast zagrożenie niewypłacalnością występuje wtedy, gdy można podejrzewać, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy w najbliższym czasie skutkować będzie wspomnianym stanem.

Należy jednak wspomnieć o zmianie, którą ustawodawca przewidział przepisami ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw wchodzącą w życie z dniem 1 grudnia 2021r., która wskazuje iż „inicjacja postępowania nie będzie dopuszczalna, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat wobec dłużnika prowadzone było postępowanie o zatwierdzenie układu (…) albo umorzono postępowanie restrukturyzacyjne, z wyjątkiem sytuacji gdy umorzenie nastąpiło za zgodą wierzycieli”.

Krok 1. Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć, aby móc wszcząć postępowanie jest zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Wyboru osoby doradcy dokonuje sam dłużnik. Jego głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad czynnościami podejmowanymi przez dłużnika i nadzorowanie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego.

Krok 2. Spis wierzytelności i propozycje układowe

Po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, kolejnym obowiązkiem dłużnika jest wyznaczenie tzw. dnia układowego, czyli daty od której wprowadza się rozgraniczenie na wierzytelności podlegające restrukturyzacji, czyli objęte układem oraz te, które nie są nim objęte.

Po wyznaczeniu dnia układowego, dłużnik wraz z nadzorcą restrukturyzacyjnym są zobowiązani do przygotowania spisu wierzytelności i wierzytelności spornych oraz wstępnych propozycji układowych.

Krok 3. Dokonanie obwieszczenia

Fundamentalnym etapem postępowania jest obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowaniu restrukturyzacyjnego. Aby mogło zostać ono dokonane nadzorca układu zobowiązany jest do złożenia wniosku o jego obwieszczenie. Do dnia 30 listopada 2021r. obwieszczenie to publikowane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, natomiast po wejściu w życie w dniu 1 grudnia 2021 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw będzie ono dokonywane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Od tego momentu postępowanie restrukturyzacyjne zostaje formalnie wszczęte i rozpoczyna się bieg 4-miesięcznego terminu w ciągu, którego postępowanie to powinno zostać zakończone. Nadzorca układu zobowiązany jest w terminie 3 dni od dokonania obwieszczenia do zawiadomienia o nim sądu. Właściwym do tego sądem będzie Sąd restrukturyzacyjny, a dokładnie wydział gospodarczy Sądu rejonowego właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa.

Krok 4. Propozycje układowe i negocjacje z wierzycielami

W kolejnym kroku, nadzorca układu wraz z dłużnikiem przygotowują ostateczne propozycje układowe. Następnie są one przedstawiane wierzycielom i poddawane pod negocjacje, których skutkiem jest stworzenie planu układowego.

Krok 5. Zbieranie głosów

Aby plan układowy został przyjęty należy poddać go pod głosowanie. Zostanie on przyjęty gdy zostaną spełnione łącznie poniższe przesłanki:

a) wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos,

b) wierzyciele, którzy głosują za przyjęciem układu, mają łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Zbieranie głosów wierzycieli następuje na zorganizowanym przez dłużnika i jego nadzorcę Zgromadzeniu Wierzycieli. Głosowanie odbywa się poprzez wręczenie wierzycielom kart do głosowania, na których wypowiadają się oni „za” bądź „przeciw” przyjęciu planu układowego.

Od 1 grudnia 2021 r. głosowanie będzie mogło odbywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co ma na celu przyśpieszenie i ułatwienie przeprowadzenia procedury głosowania.

Krok 6. Wniosek o zatwierdzenie układu

Jeżeli w drodze przeprowadzonego głosowania wierzycieli, plan układowy uzyskał wymaganą większość, kolejnym krokiem jaki należy wykonać jest złożenie do Sądu wniosku o zatwierdzenie układu. Wniosek ten powinien zawierać m.in. oznaczenie dłużnika, propozycje układowe, wyniki głosowania oraz załączone

sprawozdanie nadzorcy układu. Ustawodawca nie wskazał wprost terminu na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu, nie mniej jednak należy pamiętać, że dłużnika obowiązuje 4-miesięczny termin na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego od momentu dokonania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. To właśnie ta reguła wskazuje na okres w jakim wniosek o zatwierdzenie układu powinien zostać złożony. Uchybienie wspomnianemu terminowi skutkuje umorzeniem postępowania z mocy prawa.

Krok 7. Zatwierdzenie układu

Po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, Sąd przechodzi do jego rozpoznania i badania pod względem formalnej zgodności. Po rozpoznaniu wniosku, Sąd wydaje postanowienie, w którym zatwierdza układ bądź go odrzuca. W przypadku wydanej przez Sąd odmowy zatwierdzenia układu, na jego postanowienie przysługuje dłużnikowi zażalenie, które należy wnieść w terminie dwóch tygodni. Prawo do złożenia zażalenia przysługiwać będzie również wierzycielom, którzy głosowali przeciwko układowi, w sytuacji jego zatwierdzenia przez Sąd.

Jeżeli wydane przez Sąd postanowienie o zatwierdzenie układu nie zostanie zaskarżone i dojdzie do jego uprawomocnienia to w tym momencie postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone i dłużnik może przejść do realizacji postanowień układu.


    Zostaw numer, oddzwonimy!