Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ma pomóc osobie niewypłacalnej w wyjściu z zadłużenia. Z drugiej zaś strony służy zaspokojeniu, choć w minimalnym stopniu, wierzycieli. Co ważne, upadłość konsumencka nie jest obowiązkiem, a przywilejem, z którego dłużnik może skorzystać. Konsument nie jest ograniczony żadnym terminem do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej zależne jest od spełnienia warunków określonych w ustawie Prawo upadłościowe.

 

Dla kogo upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność zaś jest jedynie konsekwencją pewnych zdarzeń. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

  • osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub która zakończyła/zamknęła działalność gospodarczą (firma wykreślona z rejestru CEIDG),
  • osoba niewypłacalna, czyli nieregulująca swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych od co najmniej trzech miesięcy.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek składany jest na urzędowym formularzu określonym przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jest on dokumentem niezbędnym do wszczęcia postępowania mającego doprowadzić do oddłużenia. Nieprawidłowo przygotowany, źle wypełniony, zawierający nieścisłości lub dane niezgodne z prawdą może skutkować oddaleniem, a tym samym utratą szansy na wyjście ze spirali zadłużenia. Do napisania wniosku należy więc odpowiednio się przygotować, zebrać wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności powstania niewypłacalności (np. rachunki za leczenie, faktury, a także wezwania do zapłaty itp.). Najważniejszym elementem jest uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. To miejsce, w którym dłużnik wskazuje na okoliczności powstania niewypłacalności. Istotne jest wykazanie, że jej powstanie nie było celowe, ani że nie była ona skutkiem umyślności lub rażącego niedbalstwa. Przyczyny niewypłacalności grupuje się w następujący sposób:

  • strukturalne i makroekonomiczne (np. podatki, inflacja),
  • kryzysy życiowe (np. wypadki, choroby, rozwody),
  • brak umiejętności radzenia sobie z problemami finansowymi,
  • czynniki etyczne oraz style życia (np. kredyt brany z konieczności przez osoby biedne albo kredyt brany przez osoby bogate w celu zapewnienia luksusowej konsumpcji),
  • tradycje narodowe (kultura zadłużania się).

Pozostałe informacje to m.in. dane dotyczące dłużnika, a także wyszczególnienie długów, ich wysokości, lista wierzycieli (art. 4912 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe).

Formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dostępny jest w Internecie.

Jak i gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Prawidłowo wypełniony wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w Sądzie Rejonowym, w strukturach którego znajduje się wydział zajmujący się sprawami upadłościowymi, właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. W szczególnych przypadkach dłużnik może zostać zwolniony z opłaty przez sąd. Dłużnika może reprezentować (zarówno przy składaniu wniosku, jak i dalej w toku postępowania) jego przedstawiciel ustawowy. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć także przez pełnomocnika, którym może być adwokat, bądź radca prawny. Rzetelna wiedza i doświadczenia mogą okazać się nieocenione już podczas przygotowywania wniosku.

Ważne! Upadłość konsumencka – zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 ustawy Prawo upadłościowe nie może zostać wszczęta z urzędu przez sąd upadłościowy.


    Zostaw numer, oddzwonimy!