Co powinien zawierać wniosek o upadłość przedsiębiorcy?

Trudna sytuacja finansowa i gospodarcza niekiedy zmusza przedsiębiorców do ogłoszenia upadłości. Procedura upadłościowa jest ściśle sformalizowana przez co możliwość jej skutecznego przeprowadzenia uzależniona jest od spełnienia wymaganych ustawą warunków. Jednym z kluczowych elementów pozwalających na wszczęcie postępowania upadłościowego jest złożenie wniosku. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wszelkie wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, co ma na celu przybliżenie kwestii z nim związanych.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo upadłościowe uprawnionymi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy są dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Ustawodawca wyłączył możliwość składania wniosku przez wierzycieli rzeczowych dłużnika. Poza osobami wskazanymi powyżej legitymację do zgłoszenia wniosku mają również m. in. wspólnicy spółek osobowych odpowiadających za zobowiązania spółki własnym majątkiem czy każdy kto ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i jego reprezentowania (w przypadku osób prawnych).

Istotną kwestią, o której należy bezwzględnie pamiętać jest fakt, iż zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem dłużnika. Oznacza to, że w przypadku nie złożenia wniosku przez dłużnika poniesie on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Termin na złożenie wniosku przez dłużnika wynosi 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

W przypadku złożenia wniosku przez wierzycieli, powyższa zasada nie obowiązuje, ponieważ możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest ich prawem, a nie obowiązkiem.

ELEMENTY WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy zgłaszanego przez dłużnika zostały określone w art. 22 ustawy Prawo upadłościowe. Należy w nim wskazać:

a) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer KRS,
Podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL dotyczy sytuacji, w której dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Natomiast wskazanie nazwy oraz numeru KRS jest obowiązkiem przedsiębiorców stanowiących osoby prawne lub „ułomne osoby prawne”.

b) NIP, jeżeli dłużnik taki numer posiada,

c) miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
W tym punkcie należy określić położenie siedziby przedsiębiorstwa oraz adres do korespondencji. Celem wskazani siedziby jest m.in. możliwość ustalenia czy sąd, do którego złożono wniosek jest sądem właściwym.

d) okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
Poprzez okoliczności uzasadniające wniosek rozumie się wskazanie, która z przesłanek do ogłoszenia upadłości ma w tym przypadku zastosowanie. Z kolei „uprawdopodobnienie” oznacza potwierdzenia okoliczności opisanych we wniosku, lecz bez obowiązku zachowania rygorów związanych z postępowaniem dowodowym.

e) informacji, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

f) informacji czy dłużnik jest spółką publiczną.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

W przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik to jest on obowiązany do dołączenia do wniosku poniżej wskazanych dokumentów:

a) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
Dłużnik zobowiązany jest wskazać aktualny wykaz majątku na dzień składania wniosku. Wyceniając wartość majątku należy oszacować każdy składnik z osobna, a podana wartość powinna stanowić wartość rynkową.

b) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
Bilans ten należy sporządzić nie później niż na 30 dni przed złożeniem wniosku.
Na potrzeby wniosku konieczne jest sporządzenie takiego dokumentu poza zwykłym terminem sporządzania, czyli na koniec roku obrachunkowego.

c) spis wierzycieli,

Wierzyciele powinni zostać określeni poprzez wskazanie kolejno: firmy wierzyciela wraz z formą prawną oraz adresem. Ponadto wymieniona powinna zostać każda wierzytelność przysługująca wierzycielowi wraz z podaniem terminu jej zapłaty.

d) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

e) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika,

f) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,

g) informację o toczących się postępowaniach,

h) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;

i) informacji, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych dłużnik:

– zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników,

lub

– osiągnął roczny obrót netto przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro,

lub

– suma jego aktywów w bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 miliony euro.

Jeżeli dłużnik nie jest wstanie załączyć wskazanych wyżej dokumentów to powinien on podać przyczynę ich niedołączenia oraz ją uprawdopodobnić.


    Zostaw numer, oddzwonimy!