ZMIANY W PRZEPISACH O TZW. UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone do polskiego systemu prawnego tzw. Tarczą 4.0 stanowiło odpowiedź na pogarszającą się sytuację finansową przedsiębiorców spowodowaną pandemią COVID – 19. Cechą charakterystyczną wspomnianej procedury jest szybkość działania oraz krótki czas jej przeprowadzenia, co spowodowało iż cieszy się ona dużym zainteresowaniem przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Pierwotnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne miało obowiązywać do 30.11.2021 r., jednak w związku ze wzrostem popularności tego postępowania ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie go na stałe do polskiego systemu prawnego.

CO SIĘ ZMIENI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW ?

Zmiany w Uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym zostały uregulowane ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych ustaw. Spowoduje ona, iż Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostanie wprowadzone na stałe do przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego i będzie stanowiło modyfikację postępowania o zatwierdzenie układu. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2021r.

Modyfikacji ulegnie między innymi moment otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Dotychczas, zgodnie z przepisami ustawy Tarcza 4.0 o chwili możliwości rozpoczęcia przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego decydował moment ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po 1 grudnia 2021 r. otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie następować z chwilą obwieszczenia jej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Ponadto należy wskazać, iż obowiązek dokonania tego obwieszczenia będzie spoczywał na nadzorcy układu, a nie jak dotychczas na dłużniku. Takie obwieszczenie mogło będzie zostać dokonane po sporządzeniu spisu wierzytelności, wierzytelności spornych i wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Nie będzie jednak obowiązkowym, aby przed momentem obwieszczenia mieć przygotowane propozycje układowe.

Niebagatelną zmianą będzie jednak kwestia niedopuszczalności zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat wobec dłużnika było prowadzone postępowanie o zatwierdzenie układu albo jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat umorzono prwoadzone wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne. Wyjątek stanowi sytuacja, w której to umorzenie zostało dokonane za zgodą rady wierzycieli.

Gdy zajdą wyżej wskazane przesłanki, nadzorca układu ma prawo do dokonania odmowy obwieszczenia. Istotnym jednak jest, iż ustawodawca przewidział możliwość w ciągu 7 dni od dostarczenia odmowy wraz z uzasadnieniem, wysunięcia przez dłużnika skargi do sądu na niniejszą odmowę. Na postanowienie Sądu o odrzuceniu skargi dłużnikowi przysługuje zażalenie. Ustawa przewiduje również możliwość żądania uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przez wierzyciela, dłużnika lub nadzorcę obwieszczenia, gdy prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Na postanowienie Sądu o uchyleniu skutków obwieszczenia przysługuje zażalenie.

Wskazując na skutki dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania, nie zmienią się one szczególnie. Nadal prowadzenie egzekucji wobec dłużnika po momencie obwieszczenia zostanie zawieszone a nowa nie będzie mogła zostać wszczęta. Nowością jest jednak, niedopuszczalność prowadzenia jej z wierzytelności objętych jak i nieobjętych układem, jak również powstanie możliwości uchylenia zajęć dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

Dłużnikowi przysługiwać będzie również prawo do niewypowiadania kluczowych dla niego umów, jednak nowe przepisy rozszerzają uprawnienia nadzorcy co do nich, w tym zakresie, że będzie mieć on prawo do sporządzenia dodatkowej listy umów, które stanowią ważny element prowadzenia przedsiębiorstwa przez dłużnika.

Na uwagę zasługuje również zmiana dotycząca sposobu głosowania wierzycieli nad układem. Od 1 grudnia 2021 r. głosowanie będzie odbywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a nie jak dotychczas podczas zgromadzenia wierzycieli. Będzie się ona odbywać w drodze umieszczenia przez nadzorcę układu karty do głosowania , a wierzyciele oddadzą swój głos w systemie teleinformatycznym.

Nowelizacja przepisów o postępowaniu o zatwierdzeniu układu na podstawie wprowadzonego w Tarczy 4.0 Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego ma na celu zachowanie ciągłości sukcesu jakim okazało się wprowadzenie szybszego sposobu przeprowadzenia restrukturyzacji. Nowe przepisy stanowić mają realną pomoc na problemy finansowe borykających się z nimi podmiotów.


    Zostaw numer, oddzwonimy!