Współpraca upadłego z syndykiem do momentu zakończenia postępowania upadłościowego

Jednym z elementów sentencji postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest wyznaczenie osoby syndyka. Od momentu doręczenia dokumentów upadłościowych – odpisu postanowienia oraz wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami, syndyk dysponuje wszelkimi niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do skontaktowania się z upadłym.

 

 

Zawiadomienie upadłego o ogłoszeniu upadłości

To właśnie syndyk zawiadamia upadłego o ogłoszeniu jego upadłości, wskazując przy tym sygnaturę akt sprawy, oznaczając sąd i punkt sentencji ustanawiający go syndykiem. Jednocześnie upadły otrzymuje informację o utracie prawa zarządu oraz możliwości korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości na rzecz syndyka właśnie. Co naturalne, czynności prawne upadłego dokonane po dacie uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości, będą z mocy prawa nieważne.

Wykaz niezbędnych informacji i dokumentów

Wykonując zobowiązanie sądu, syndyk uprawniony jest zobligować upadłego do wskazania i przedłożenia następujących informacji lub dokumentów:

 1. Stanu oszczędności/ środków pieniężnych w gotówce na dzień składania oświadczenia;
 2. Stanu oszczędności/środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień ogłoszenia upadłości i dzień składania oświadczenia, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego i nazwy banku;
 3. Numerów ksiąg wieczystych, co do których upadły jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym;
 4. Numerów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych, których upadły jest właścicielem lub współwłaścicielem;
 5. Sygnatur oraz stron postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych lub sądowych, których upadły jest stroną, ze wskazaniem sądu lub organu przed którym toczy się postępowanie;
 6. Numeru polisy ubezpieczeniowej na życie oraz danych ubezpieczyciela oraz kopii polisy,
 7. Przedłożenia umów o pracę, zlecenia, dzieło lub innych, które stanowią źródło przychodu upadłego;
 8. Przedłożenia umowy najmu/innego dokumentu, z którego wynika uprawnienie upadłego do korzystania z lokalu mieszkalnego;
 9. Przedłożenia dokumentów, z których wynika zakres i wysokość przysługujących alimentów;
 10. Przedłożenia zeznań podatkowych/zaświadczeń o wysokości osiągniętego dochodu za okres od roku, w którym powstało pierwsze zobowiązanie pieniężne prowadzące do niewypłacalności  upadłego (nie więcej niż za ostatnie 10 lat przed ogłoszeniem upadłości);
 11. Udzielenia informacji składnikach majątku o wartości powyżej 5 000,00 złotych zbytych (sprzedanych, darowanych) przez upadłego w okresie ostatnich pięciu lat;
 12. Przedłożenia oświadczeń o prowadzonych postępowaniach karnych, w których upadły jest podejrzanym albo oskarżonym oraz o wydanych wobec upadłego wyrokach skazujących za przestępstwa lub przestępstwo skarbowego, względnie wyrokach warunkowo umarzających postępowania karne wraz ze wskazaniem właściwego organu oraz sygnatury sprawy;
 13. Wskazania imion rodziców upadłego.

Wszelkie wskazane powyższej dane są niezbędne dla prowadzenia postępowania upadłościowego, dlatego też syndyk wyznacza odpowiedni termin na ich złożenie biorąc pod uwagę czas doręczania pism. Sam upadły natomiast powinien mieć świadomość doniosłości udzielanych przez niego informacji, które w toku postępowania upadłościowego podlegają pełnej weryfikacji. Przykładowo bowiem oświadczenie co do posiadanych pojazdów samochodowych weryfikowane jest w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, kwestia prawa własności co do nieruchomości ujawniana jest zawsze przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, z kolei informacja o postępowaniach toczonych z udziałem upadłego rewidowana jest w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Spotkanie w miejscu zamieszkania upadłego

Kolejnym istotnym etapem na drodze współpracy syndyka z upadłym jest osobiste spotkanie w miejscu zamieszkania upadłego, a w obecnych czasach przynajmniej kontakt telefoniczny, pozwalające przedstawić syndykowi plan dalszego postępowania oraz odebrać od upadłego wymienione wiążące prawnie oświadczenia. W razie spotkania syndyk ma możliwość dokonania oceny warunków bytowych upadłego oraz odebrania od niego oświadczenia o wydaniu i wskazaniu syndykowi w jego sprawie całego posiadanego majątku, a także stanowiska co do prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania ksiąg rachunkowych i ewidencji z nią związanych lub innych dokumentów. Oświadczenie takie może zostać również przesłane listownie na adres kancelarii syndyka.

Informacje uzupełniające

W toku postępowania upadłościowego, gdy brak jest składników majątku podlegających likwidacji lub gdy została już ona przeprowadzona, syndyk może zobowiązać upadłego do przedłożenia dalszych informacji niezbędnych dla prawidłowego sporządzenia planu spłaty wierzycieli. Wśród nich powinny znaleźć się przede wszystkim zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania upadłego wraz z rachunkami je potwierdzającymi, dokumentacja lekarska potwierdzająca stan zdrowia opisany we wniosku o ogłoszenie upadłości, a także opis wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kwalifikacji (szczególnie wtedy gdy upadły nie pracuje, a syndyk wystosowuje odpowiednie zapytanie o zatrudnienie proponowane dla upadłego do Powiatowego Urzędu Pracy).

Odpowiednia współpraca między syndykiem a upadłym kończy się w momencie zakończenia postępowania upadłościowego i spłacenia wszelkich rat ustalonych w planie spłaty wierzycieli. Jest ona także gwarantem sukcesu postępowania upadłościowego w postaci jak najbardziej korzystnej dla wierzycieli i upadłego, dlatego też leży ona w jego najlepszym interesie.


  Zostaw numer, oddzwonimy!