Wskazywanie wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wierzytelność jest uprawnieniem wierzyciela do żądania spełnienia przez dłużnika świadczenia określonej wysokości. Wśród wierzytelności znajdują się te określane mianem spornych. Mowa tutaj o takich należnościach, w stosunku do których toczone są procesy sądowe lub postępowania administracyjne tudzież których istnieniu albo wysokości dłużnik wyraźnie zaprzecza.

 

Wskazywanie wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości

Osoba fizyczna znajdująca się w stanie niewypłacalności ma prawo skorzystać z możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który to dokument jest powszechnie dostępny na wzorze formularza urzędowego.

Obligatoryjnym elementem takiego wniosku jest m.in. wskazanie wierzycieli, względem których upadły dłużny jest należności, określenie ich wysokości oraz wskazanie terminu zapłaty. Przy czym wierzytelności dłużnika wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych ujęte powinny zostać w odrębnym punkcie. Forma wniosku wymaga także wykazania spisu wierzycieli oraz wierzytelności spornych zawierających dokładne wskazanie adresów wszystkich wierzycieli, których znalezienie i podanie leży w obowiązku dłużnika.

Dowody wykazujące istnienie i wysokość wierzytelności

Na potwierdzenie ujętych we wniosku wierzytelności, dłużnik powinien załączyć wszelkie posiadane przez niego dowody potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. Wśród nich można wyróżnić choćby postanowienia sądowe opatrzone (lub nie) klauzulą wykonalności, nakazy zapłaty wydane w odpowiednim postępowaniu, czy postanowienia komornicze w przedmiocie prowadzonej egzekucji.

Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności

Dłużnik składający wniosek musi pamiętać, że podpisuje go oświadczając prawdziwość wszelkich przedłożonych informacji. Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, dłużnik taki musi się liczyć z faktem, że za podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o ogłoszenie upadłości grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ta sama kara może zostać wymierzona dłużnikowi, który w trakcie trwania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości podaje sądowi lub syndykowi nieprawdziwe informacje co do stanu swego majątku (art. 522 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe). Dodatkowo, dłużnik może zostać obciążony odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 4912 ust. 5b ustawy Prawo upadłościowe).

Skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji

Jeżeli więc dłużnik będąc świadomym co do liczby wszelkich ciążących na nim zadłużeń, we wniosku o ogłoszenie upadłości nie wskaże wszystkich wierzycieli, musi liczyć się z tym, że syndyk dysponujący całą dokumentacją upadłościową, w tym zgłoszeniami wierzytelności oraz informacjami co do stanu majątkowego tej osoby, zawiadomi sąd prowadzący postępowanie upadłościowe o ujęciu we wniosku niepełnych informacji co do osób wierzycieli i przysługujących im wierzytelnościom, co może zakończyć się pociągnięciem dłużnika do odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej.


    Zostaw numer, oddzwonimy!