Koszty upadłości konsumenckiej

Pierwszą kwotą, którą dłużnik musi zapłacić, jest opłata sądowa wnoszona wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (art. 76a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wynosi ona 30 zł.

 

Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej

Jeśli upadający nie posiada wystarczających środków na jej pokrycie, może złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W przypadku uiszczenia wspomnianej opłaty, do wniosku dołącza się potwierdzenie dokonania wpłaty.

Pozostałe koszty

Inne wydatki związane z upadłością to koszty postępowania po ogłoszeniu upadłości, w tym m.in. wynagrodzenie syndyka. Tak naprawdę ich wysokość nie powinna stanowić dla dłużnika problemu, ponieważ najczęściej koszty te pokrywane są z funduszy uzyskanych z masy upadłości. Jeśli nie są one wystarczające lub dłużnik nie posiada majątku, który można spieniężyć, może je tymczasowo pokryć Skarb Państwa (art. 4917 ustawy Prawo upadłościowe). Następnie koszty postępowania mogą zostać ujęte w planie spłaty. Jeśli sytuacja finansowa dłużnika jest bardzo zła, sąd może zadecydować o umorzeniu kosztów postępowania po ogłoszeniu upadłości.

Podsumowując, można stwierdzić, że są dwie możliwości zwrotu kosztów do Skarbu Państwa:

  • ze środków uzyskanych ze spieniężenia masy upadłości,
  • podczas realizowania planu spłat.

Koszty upadłości konsumenckiej – wynagrodzenie syndyka

Jednym z kosztów postępowania po ogłoszeniu upadłości jest wynagrodzenie syndyka, które zgodnie z art. 4919 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zależy od kilku czynników:

  • wielkości funduszy uzyskanych z masy upadłości,
  • stopnia zaspokojenia wierzycieli,
  • nakładu pracy syndyka i zakresu podjętych czynności,
  • stopnia skomplikowania postępowania,
  • czasu trwania postępowania upadłościowego.

Art. 4919 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określa jednak minimalne i maksymalne dopuszczalne wynagrodzenie syndyka. Oznacza to, że mieści się ono z reguły w przedziale od ¼ do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku. W sytuacjach uzasadnionych sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka do wysokości czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (większy nakład pracy, skomplikowane postępowanie, liczba wierzycieli). Co do zasady, wynagrodzenie syndyka wypłacane jest ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego, na podstawie postanowienia sądu i wydawanego najczęściej na zakończenie postępowania, tj. po złożeniu sprawozdania ostatecznego, projektu planu spłaty wierzycieli lub informacji o istnieniu podstaw do wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka – koszty zatrudnienia pełnomocnika

Dłużnicy często decydują się na pomoc pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), co generuje kolejne koszty w postaci honorarium. Jego wysokość ustalana jest indywidualnie pomiędzy stronami. Koszty są zróżnicowane i zależą od kancelarii oraz miasta, w którym się ona mieści. Trzeba się jednak wówczas liczyć z wydatkami rzędu około kilku tysięcy złotych. Jednakże ze względu na to, że zarówno samo przygotowanie wniosku, jak i postępowanie może być trudne oraz stresujące dla dłużnika, warto zastanowić się nad pomocą specjalisty.

Ważne! Brak majątku nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.


    Zostaw numer, oddzwonimy!