Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Pytania o upadłość konsumencką podyktowane są najczęściej groźbą zadłużenia, bądź faktycznym zadłużeniem. Osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które wpadły w spiralę długów, mają szansę na wyjście z kryzysu, którą jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Według art. 491ustawy Prawo upadłościowe, upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Niewypłacalność

Kolejnym ważnym warunkiem, jaki musi spełnić dłużnik, jest jego niewypłacalność, czyli utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy Prawo upadłościowe domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu takich zobowiązań przekracza trzy miesiące. W celu uzyskania statusu upadłego dłużnik musi złożyć stosowny wniosek i wnieść opłatę sądową w wysokości 30 zł (art. 76a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Istotną wiadomością dla osoby niewypłacalnej jest fakt, iż nie musi posiadać majątku, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W związku z tym przedsiębiorca nie może skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Oczywiście może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, ale na innych zasadach, które również reguluje ustawa Prawo upadłościowe.

Jakie są warunki oddłużenia?

Na dalszym etapie postępowania upadłościowego, konieczne będzie zbadanie m.in. przyczyn powstania niewypłacalności dłużnika. Dłużnik powinien wykazać, że niewypłacalność nie jest efektem jego celowego działania (bądź zaniechania), ani że nie powstała umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Okoliczności powstania zadłużenia mają istotne znaczenie, gdyż co do zasady w planie spłaty sąd określa m.in. w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż 36 miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać swoje dotychczasowe zobowiązania oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli (art. 49115 ust. 1 pkt ustawy Prawo upadłościowe). Natomiast w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące (art. 49115 ust. 1a pkt ustawy Prawo upadłościowe).

Z kolei o oddłużeniu nie mogą myśleć osoby:

  • które doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań oraz osoby,
  • w stosunku do których w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jej zobowiązań.

W przypadku zaistnienia takich okoliczności oddłużenie będzie możliwe tylko wyjątkowo – gdy uzasadniają to względy słuszności lub względy humanitarne (art. 49114a ust. 1 in fine ustawy Prawo upadłościowe).


    Zostaw numer, oddzwonimy!